آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.

فعالیت های اخیر توسط asal

1 پاسخ
...