آلبرت اینشتین: مهم‌ترین مسأله این است که هرگز دست از پرسش برنداریم.

فعالیت های اخیر توسط shahin

0 پاسخ
نمایش از نو 2 ژان 2022 در فیزیک

پارسش تحت مجوز بین المللی CC BY 4.0 است.

...